Sergiy Kadulin Art Photography | Blog

Art-photo exhibition CIVILIZATION will take place in Kyiv, Ukraine, on November 14-26, 2017

November 09, 2017  •  Leave a Comment

Прес-реліз (English text is below)

Український фотомитець Сергій Кадулін проведе персональну фото виставку у просторі Gallery 83

 

КИЇВ, 10 листопада, 2017

Галерея Gallery 83 (Київ, Україна) відкриє 14 листопада унікальну фото виставку робіт українського автора художньої фотографії Сергія Кадуліна, яка буде експонуватися до 26 листопада 2017 року.

Фото виставка CIVILIZATION включатиме близько 30 друкованих робіт великого формату, що буди створені Сергієм Кадуліним зі світлин, які він збирав по всьому світу протягом останнього десятиліття. Більшість робіт буде вперше представлена публіці.

Народжений в Києві у 1967 році, Сергій Кадулін є одним з небагатьох українських фотографів, які для створення своїх художніх робіт використовують техніки цифрової композиції, фото колажу та абстракції. Закінчивши Київську школу фотографії та Нью-Йоркський Інститут Фотографії, Сергій працює в напрямках архітектурної, інтер'єрної, ландшафтної, пейзажної, урбаністичної фотографії. Він використовує свій талант, щоб відтворити кольори та динаміку міст та віддалених місць, які відвідує під час подорожей по всьому світу.

"У проекті CIVILIZATION я намагаюся зібрати колективні враження від країн, міст, місць, культур, які змішуються в часі та просторі. Незважаючи на те, що одна фотографія може ідеально демонструвати "Вирішальний момент", з неї важко створити широке розуміння місця поза його межами. Я використовую техніку цифрового колажу, щоб знайти нові значення, приховані відчуття та нові форми, що представляють різні середовища людського буття", - пояснює Сергій Кадулін. "Таємниця цієї цифрової технології полягає в тому, що вона дозволяє створити те, що ви не могли б отримати з перших рук. Творчий процес створення кожної представленої роботи - це як подорож до невідомої країни, повної нових кольорів та краси“.

“Знайомство з творчістю фотохудожника Сергія Кадуліна співпало з читанням Італо Кальвіно «Невидимі міста» і стало своєрідним ілюструванням твору”, - каже власниця Gallery 83 Ірина Гвоздик. “Світлини, зроблені в різних містах по всьому світу, нагадують гру-загадку, правила в якій вибирає сам читач, довільно подорожуючи від твору до твору, вибудовуючи свою власну історію, своє власне бачення міста, можливо реального, можливо подекуди ілюзорного, але так схожого на шалене життя сучасних мегаполісів. «Цивілізацію» якнайкраще можна описати цитатою з твору : «Марко Поло описує міст, камінь за каменем. І який же з них тримає міст? - цікавиться Кублай. - Міст тримає не камінь , а створена ними арка. - Тоді навіщо ти розповідаєш мені про каміння? Мене цікавить лише арка. Поло відповідає: Без каміння немає арки». Приходьте і будуйте свої мости в світах , створених київським фотохудожником Сергієм Кадуліним!”

Повну колекцію робіт проекту CIVILIZATION можна подивитись в галереї на сайті www.sergiykadulin.art. Всі роботи виконані у лімітованій серії з 11 примірників. 

 

Виставка організована галереєю Gallery 83.

Виставка: CIVILIZATION

Дати: 14 - 26 листопаду, 2017

Місце проведення: Gallery 83, вулиця Тарасьвська, 3, Київ

Відкрита: з 15:00 до 20:00 щоденно, понеділок - вихідний.

 

ПРО GALLERY 83

Галерея83 - новий мистецький простір, заснований навесні 2017 року художницею Ірою Гвоздик . 

За мету було поставлено підтримку молодих художників, які в силу різних обставин лишились поза увагою  та просування їх на арт-ринок, допомогу в організації і проведенні виставок, пошук нових імен та ознайомлення з ними українського і закордонного глядача. 

Особлива увага буде прикута до відродження графіки, як самостійного і повноцінного виду мистецтва. До графіки, яка в Україні, на відміну від решти творчого світу, довгий час лишалась лише історичною технікою тиражування і нарешті починає виходити з тіні живопису, скульптури та фотографії.

 

ПРО SERGIY KADULIN ART PHOTOGRAPHY

Sergiy Kadulin Art Photography була заснована як професійна практика у 2013 році.

Сергій Кадулін створює художні фотографії та друковані роботи, працюючи у таких напрямках, як пейзажна, архітектурна, ландшафтна, урбаністична, а також абстрактна та макро фотографія.

Для Сергія фотографія є делікатним інструментом, натхненням і засобом навчання та дослідження навколишнього світу. Його роботи є рефлекцією власної віри, що світлини передають думки та енергію фотографа, майже так само, як фотони передають енергію світла, і його роботи є спробою передати частинку любові, поваги та світла глядачам і шанувальникам.

З креативної сторони Сергій шукає теми, які відкривають несподіванність для глядача , задають питання або розповідають історії про те, що не завжди очікується. Здатність фотографії фіксувати те, що неможливо для перегляду людським оком, а також її здатність містити ілюзію часу у візуальній формі залучається і широко використовується митцем.

Займаючись плівковою фотографією в минулому, Сергій сьогодні користується всіма перевагами та творчим потенціалом цифрових технологій. Він часто працює в колажі, оскільки це дозволяє йому висвітлювати протиріччя і створювати нові форми та смисли. 

 

Для отримання додаткової інформації звертайтесь до:

Ірина Гвоздик, (063) 244-8682, id_yllic@yahoo.com 

Сергій Кадулін, (067) 465-2907, art@sergiykadulin.com

 

Ukrainian Photographer Sergiy Kadulin Receives Exhibition at Gallery 83

 

KYIV, November 10, 2017) 

The Gallery 83 (Kyiv, Ukraine) will open a unique photo exhibition featuring Ukrainian fine art photographer Sergiy Kadulin on November 14, on view until November 26, 2017.

The CIVILIZATION photo exhibition will feature nearly 30 large format prints by Sergiy Kadulin, created from the photographs he collected throughout the world in recent decade. Majority of limited edition works are being shown to the public for the first time.

Born in Kyiv in 1967, Sergiy Kadulin is one of rare Ukrainian fine art photographers to embrace digital composition, photo collage and abstraction. Being graduated from Kyiv School of Photography and New York Institute of Photography, Sergiy has a passion for architectural, interior, landscape, urban and nature photography. He uses his talent to bring colors and dynamics of cities and remote places he visits during his travels around the world.

“In CIVILIZATION project I am trying to gather collective impressions from countries, cities, places, cultures, all mixed together in time and space. While one single photograph might perfectly showcase “The Decisive Moment”, it is difficult to make extensive comprehension of the place out of it. I am using digital collage techniques to find new meanings, hidden senses and new forms representing various environments of human inhabitance,” explains Sergiy Kadulin. “The mystery of this digital composing technology is that it allows for creating something which you might not predict at the first hand. The creative process of each of the presented work is like a voyage to the unknown terrain, full of new colors and beauty”.

Iryna Grozdyk, the owner of Gallery 83, says: “Familiarity with the works of the photographer Sergiy Kadulin coincided with my reading of Italo Calvino’s book "Invisible City" and became a kind of illustration of the work. The photographs made in different cities around the world are reminiscent of a game-riddle, the rules of which the reader chooses himself, traveling from work to work in an arbitrary way, building his own history, his own vision of a city, possibly real, perhaps somewhere illusory, but similar to the frenzied life of modern megacities. "Civilization" can best be described by a quotation from the work: "Marco Polo describes the bridge, a stone by stone. And which of them holds the bridge? - Kublai wonders. -The bridge holds not a stone, but an arch created by them. "Then why are you telling me about stones?" I'm only interested in the arch. Polo answers: "There is no arch without stone." Come and build your bridges to the world created by photographer Sergiy Kadulin!”.

You may see full body of works of the CIVILIZATION project in the gallery of the website www.sergiykadulin.art. All works are limited edition prints of 11 pieces only. 

This exhibition is organized by the Gallery 83.

Exhibition: CIVILIZATION

Dates: November 14-26, 2017

Location: Gallery 83, Tarasivska Street, 3, Kyiv

Opening hours: 15:00 - 20:00 daily, Monday - closed.

 

ABOUT GALLERY 83

Gallery83 is a new art space, which was founded in spring 2017, by Ira Gvozdyk, who is an artist herself. 

The main aim of the gallery is to support young artists, which due to certain circumstances, have not gained necessary exposure in their field; promoting them on the art market and organizing exhibitions; searching for new names and introducing them to Ukrainian and foreign audiences.

 Particular attention is paid to graphics - an independent and complete art on its own, which is experiencing a revival in Ukraine. Graphics, which for a long time has been only considered as a printing technique, as well as hidden in the shadow of fine art, sculpture and photography, is finally getting recognition on its own.

 

ABOUT SERGIY KADULIN ART PHOTOGRAPHY

Sergiy Kadulin Art Photography was established as a professional practice in 2013.

Sergiy Kadulin creates fine art photographs and prints focusing in such major themes as landscapes, nature, architecture and urban life, as well as abstract, fine art and macro still life photography.

For Sergiy, photography is a delicate instrument, a passion and a source of learning and exploring of surrounding world. His works reflect his believe that photographs can transfer thoughts and energy of photographer, in the same way as light photons can transfer energy, and his photographs represent an attempt to pass his love, respect and light to public.

On the creative side, Sergiy looks for subjects which open up unusual to the viewer, ask questions, or tell stories of non expected. Capability of photography to show way beyond what human eye can see, and ability to contain illusion of time in visual form attract and are widely used by the artist. 

While having photographed on films in the past, Sergiy today takes all advantages and creative power of digital technology. He often works in collage because it allows him to highlight contradictions and create new forms and senses. 

For more images and more information, please contact:

 

Iryna Gvozdyk, (063) 244-8682, id_yllic@yahoo.com 

Sergiy Kadulin, (067) 465-2907, art@sergiykadulin.com

Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June July August September October November (1) December
January February March April May June July August September October November December